Arbete mot kränkande behandling

Arbetet mot kränkande behandling

Innehållsansvarig: Anna Andersson

Oavsett hur utbildningen och undervisningen organiseras, är skolans ansvar för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling detsamma. Skolan upprättar årligen en plan för arbetet mot kränkande behandling och denna innehåller de rutiner som gäller på skolenheten. I och med att undervisningen sker på distans kan det dock behövas en diskussion om vilka nya risker som tillkommit och hur man utifrån dessa kan arbeta förebyggande.

Sedan gymnasieskolorna helt övergått till att bedriva distansundervisning har antalet anmälningar om kränkande behandling som inkommit till huvudmännen avsevärt minskat. Även om detta kan låta positivt, behöver vi försäkra oss om att minskningen inte är en effekt av att vi inte i tillräckligt hög utsträckning faktiskt uppmärksammar de kränkningar som förekommer när utbildningen organiseras på ett annat sätt. I ett läge där hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans, kan gränsen mellan ”skoltid” och ”fritid” upplevas som mer diffus och därför försvåra att avgöra var skolans skyldigheter börjar och slutar. Distansutbildning kan också innebära att det blir svårare för elever att med lärare, elevhälsa eller mentor lyfta situationer där de upplevt sig utsatta för kränkande behandling. Rekommendationen är dock att hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite, och sedan låta huvudmannens utredning visa om det var ”rätt” eller inte.

Viktiga frågor vid arbetet mot kränkande behandling

Vad kan vi på skolan tänka på för att omsätta planen för arbetet mot kränkande behandling när undervisningen organiseras på ett nytt sätt?

Aktualisera planen för arbetet mot kränkande behandling så att all personal känner till skolans och huvudmannens rutiner för anmälan mot kränkande behandling. Diskutera om det har tillkommit nya situationer där risken för kränkande behandling finns.

Undervisning på distans gör att nya ordningsfrågor kan dyka upp och att de “ordinarie” ordningsreglerna kan behöva ses över (i samråd med eleverna). Det kan t.ex. handla om hur man “räcker upp handen” i det digitala klassrummet, eller att man ska ha kläder på sig när man deltar i undervisning i realtid.

Utnyttja t.ex. mentorstiden för att aktualisera planen för arbetet mot kränkande behandling för eleverna, och för att fånga upp eventuella ytterligare behov.

Vad kan jag som lärare tänka på när jag planerar min undervisning, för att förebygga kränkande behandling?

Det finns elever som inte känner sig trygga i att visa upp sig själva och sin hemmiljö i bild för gruppen. Var uppmärksam på signaler om detta och försöka att hitta alternativa sätt för eleven att visa att hen deltar i undervisningen.

Om du som lärare delar en presentation i Google Meet så kan det begränsa dina möjligheter att se eleverna eller chatten. Genom att t.ex. logga in på ytterligare en skärm, t.ex. via mobiltelefonen, kan du samtidigt som du presenterar på datorn också se vad gruppen ser. Det finns också ett tillägg att ladda ner till Chrome, som gör att du samtidigt kan se alla deltagarna som ett rutnät istället för bara ett par stycken i taget. Efter installationen dyker det upp som en “knapp” jämte deltagarlistan i Meet så du kan lätt aktivera och avaktivera det om din dator skulle bli långsam.

Du laddar ner tillägget här, LÄNK >>>

Tänk på att den naturliga kontakten mellan lärare och elev som många elever nyttjar för att ställa frågor i samband med lektionsavslut inte längre uppstår naturligt.För att ge elever som inte vågar eller vill ställa frågor inför hela klassen, kan du t.ex. dröja dig kvar i forumet en stund efteråt för att fånga upp frågorna.

Hur kan vi samverka på skolan för att skapa de bästa förutsättningarna för ett förebyggande arbete?

Ta hjälp av elevhälsans olika kompetenser för att få stöd i arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling, tex. tala om nätetik under mentorstiden eller bidra i utvärderingen av planen mot kränkande behandling och ordningsreglerna.

Hur kan vi på skolan kommunicera vikten av samarbete mellan hem och skola när det gäller att uppmärksamma kränkande behandling?

Tydliggör för vårdnadshavare och föräldrar vilka kontaktvägar som finns för dem att komma i kontakt med lärare, elevhälsan, mentor eller annan personal som kan vara viktiga för dem att berätta om upplevda kränkningar. Fundera på i vilka forum ni bäst når ut till dem (utgå från vad som funkar bäst “i vanliga fall”?)

Uppmuntra aktivt vårdnadshavare och föräldrar (även till myndiga elever) om att hjälpa till att vara uppmärksamma på om kränkande behandling skulle förekomma och då anmäla detta till någon på skolan.

Hur gör vi det tydligt för eleverna att vi finns här för dem och att de pratar med någon i personalen om de känner sig illa behandlade?

Använd era vanliga kanaler, som t.ex. schoolsoft och instagram, för att informera eleverna om att det är viktigt att anmäla kränkande behandling och vem de kan vända sig till om de har funderingar kring eventuella kränkningar eller vill göra en anmälan om kränkande behandling.

Tydliggör för eleverna vilka kontaktvägar som finns för dem att komma i kontakt med sin lärare, elevhälsan, sin mentor eller annan personal som kan vara viktiga för dem att berätta om upplevda kränkningar.

//