Beredskap för rättssäker betygsättning

Innehållsansvarig: Anna Andersson

1) Hur säkerställer jag som rektor rättssäkerhet i betygsättningen om en lärare skulle bli sjuk mot slutet av terminen?

2) Hur säkerställer jag som rektor att elever och vårdnadshavare får/har fått information om hur eleverna ligger till i kurserna?

I SchoolSoft finns matriser för varje kurs där läraren kan fylla i vilka kunskapskrav eleven visat prov på, dels på övergripande nivå och dels kopplat till enskilda uppgifter eller arbetsområden. Det finns också plats för fritext. Dessa matriser kan säkerställa dels att det finns information om elevens visade kunskaper inför betygssättning, dels att elev och vårdnadshavare får ta del av sådan information. Observera alltså att matriserna efter publicering blir synliga för elev och vårdnadshavare.

Under ”omdöme” i SchoolSoft kan läraren ge ett kortare eller längre omdöme, antingen ett förväntat betygssteg (A-F) eller ett mer utförligt omdöme. På så vis kan man säkerställa dels att det finns information om elevens visade kunskaper inför betygssättning, dels att elev och vårdnadshavare får ta del av sådan information. Observera alltså att även omdömen blir synliga för elev och vårdnadshavare.

Tips på hur rektor kan samla in information om elevers preliminära betyg utan att använda sig av matriser eller omdömen (vilka är synliga för elev):

Man kan på skolnivå slå på betyg (A-F, streck) i elevavstämningsmodulen under admin/alternativ/systeminställningar/Elevavstämning: Använd prognosbetyg. Därefter kan man öppna en elevavstämning, lämpligen med namn ”Preliminära betyg 2020”, under admin/kurs/avstämningsperiod/skapa avstämningsperiod. Sätt slutdatum vid betygssättning. Lärarna kan då fylla i och vid behov uppdatera preliminära betyg fram till betygssättningen. Rektor ser vilka preliminära betyg läraren har angivit under admin/kurs/ avstämningsperiod/rapport elevavstämning GY. Elevavstämningen visas ej för elev eller vårdnadshavare.

Man kan annars givetvis ta fram ett excel-dokument som fylls i per lärare. Observera att elever per kurs bör fyllas i innan läraren anger preliminära betyg (så att inga elever glöms bort) samt att dokumenten inte bör delas med hela kollegiet.

Tips på hur läraren på andra sätt kan ge elev och vårdnadshavare information om elevens progression i kursen:

Genom att kalla till betygssamtal i videosamtal. Läraren kan sätta upp tider i Schoolsoft som eleverna kan boka in sig på under aktuellt/bokningar/tidbokning/skapa tidbokning. Kryssa i rutan ”bokningsbar”. Länk till mötet kan läggas till under ”beskrivning”.

//