Elevhälsa grundskolan

Stöd för elevhälsans främjande och förebyggande arbete på dist

Innehållsansvarig: Annica Roxström

Elevhälsoteamets övergripande roll

Den samlade elevhälsan har ett viktigt uppdrag när skolan är stängd. Det kompensatoriska uppdraget, att alla elever ska ges möjlighet att nå målen oavsett bakgrund eller förutsättningar, blir nu extra viktigt att fokusera på för elevhälsoteamet. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning, elever i socialt utsatta situationer, elever med svagt eller bristande stöd hemifrån och elever med psykisk ohälsa. Med denna nya och speciella skolsituation behöver vi ha tydliga och genomförbara rutiner för hur vi stöttar dessa elever på bästa sätt.

Elevhälsoteamet kan - och bör - fortsatt vara ett viktigt stöd både för eleverna och hela skolan. Det är fortfarande rektor som leder och fördelar arbetet men elevhälsoteamet kan bistå rektor genom att tillsammans tänka kring hur skolan kan organisera sig i den nya situationen. Även om skolan är stängd, eller kan komma att stängas, bör elevhälsoteamet fortsätta med sina möten regelbundet.

Att jobba förebyggande och främjande även på distans

Elevhälsans främjande och förebyggande arbete är fortsatt mycket viktigt och handlar i detta läge om att eleverna ska nå målen. Det främjande arbetet fokuserar på att stötta lärare och övrig personal så att undervisningen redan från början är lättillgänglig och hanterbar för alla elever. Det kan t.ex. vara att hjälpa lärarna att utforma uppgifter och lektioner som fungerar för alla elever - även de som har extra anpassningar och särskilt stöd - eller att skapa gruppuppgifter och/eller forum där eleverna får interagera med varandra över nätet för att främja det sociala samspelet även om eleverna befinner sig på olika platser rent fysiskt. Det främjande arbetet kan också handla om att informera eleverna och hjälpa dem förstå vikten av goda rutiner bland annat gällande struktur, sömn, mat och motion för att få de bästa förutsättningarna att klara av studierna hemifrån.

Det förebyggande arbetet fokuserar på att snabbt identifiera riskfaktorer som uppstår i undervisningen och tillsammans med lärare och övrig personal försöka att motverka riskerna genom att t.ex. anpassa undervisningens genomförande så att eleverna kan tillgodogöra sig den. Det handlar också att tidigt identifiera elever och grupper som på grund av personliga omständigheter kommer att ha svårt att klara av fjärr- och distansundervisning för att kunna sätta in rätt insatser så att de har möjlighet att nå målen. Det kan då t.ex. handla om en personlig regelbunden kontakt eller extra stödlektioner för elever som behöver det för att få struktur på skolarbetet.

Om skolan stänger även för personal så kan elevhälsoteamet fortsätta sitt arbete och sina möten via t.ex. Google Meets och att ha gemensamma dokument i EHT:s “delade enhet” för att kunna fortsätta med elevhälsans viktiga arbete. Skolläkare och skolpsykolog deltar som vanligt i elevhälsans arbete så bjud in dem till era digitala möten enligt redan bestämda tider. Använd dem som stöd för ert arbete men observera att professioner som lyder under HSL endast kan prata om enskilda elevärenden om eleven inte nämns vid namn och på ett sådant sätt att det inte går att identifiera eleven för utomstående.

Vad det lokala elevhälsoteamet snabbt behöver göra i praktiken


  1. Kartlägg stödbehovet tillsammans med pedagogerna

Identifiera de elever som kommer att få svårt att genomföra studierna enbart i samverkan med mentorerna. Samarbeta med övrig personal gällande att att kartlägga svårigheter och hitta åtgärder. Frågor att ta med sig i kartläggningen:

Vilka elever behöver och får stöd idag?

Vilket kommande stöd är planerat?

Hur tillgodoser vi särskilt stöd på distans?

Vilka elever kan behöva stöd utöver det, utifrån elevhälsans kartläggning i samverkan med pedagoger?

Hur sker kommunikation/överlämningar mellan de inblandade?

  1. Använd ett tvärprofessionellt perspektiv

Skolans elevhälsoteam har en tvärprofessionell inriktning där olika kompetenser kan - och bör - dra nytta av varandra. Diskutera inom EHT elevernas behov ur ett brett perspektiv - både socialt, psykologiskt, medicinskt och pedagogiskt.

Hur är elevens relation med pedagogerna? Fungerar samarbetet bra eller behöver pedagogerna får stöd i samtalen med eleven eller behövs en kompletterande insats?

Finns behov av samverkan med vård eller socialtjänst? Om oro finns innan samtal inleds är det bättre att orosanmälan görs innan, för att undvika onödiga påfrestningar i relation kurator/psykolog - elev.

Äldre elever som inte önskar att vårdnadshavare känner till att samtal sker behöver hanteras särskilt varsamt.

Hur ser elevens sociala nätverk ut?

Har ni några elever på skolan som inte har möjlighet till samtal på olika digitala ytor?

  1. Inkludera eleven i arbetet och planeringen runt det extra stödet

Skolan bör höra av sig till dessa elever tidigt för att lyssna på deras frågor och eventuella oro och i dialog skapa en plan för stödet kring studierna. Vad upplever eleverna som svårast? Vad behöver de stöd kring? På vilket sätt önskar de ha kontakt? Vad känns bekvämt? Ange alternativ som tex hang-out, face-time, eller vanligt telefonsamtal.

Kanske kan ni i elevhälsoteamet fördela dessa elever mellan teamets medlemmar och erbjuda en kontaktperson till mentor och elev som de kan höra av sig till om de känner oro över studierna. Behöver pedagogerna stöd för hur de kan motivera eleverna eller anpassa uppgifterna? Ibland kan trepartssamtal hjälpa. Kan EHT hjälpa vårdnadshavarna att stötta sina barn bättre?

Många problem kan inte elevhälsoteamet lösa, men man kan hjälpa eleven genom att få stöd från rätt person på skolan. Den specialpedagogiska kompetensen kan till exempel stötta undervisande lärare i att skapa tydliga instruktioner som inte går att missförstås, något som blir väldigt viktigt vid distansundervisning.

Olika sätt att hålla kontakten

● I kontakten med elever kan det vara bra att försöka använda sådana tjänster som eleven redan har tillgång till. Då är det mindre risk för problem med teknik och eleven känner sig trygg. Vi har genom våra AcadeMedia-konton tillgång till t.ex. Google Meet som är ett enkelt sätt att ha videomöten med eleverna. Ni kan vara flera inkopplade på samma möte.

● Om resten av skolan använder Google Classroom kan det kanske vara dags att elevhälsan också flyttar dit. Skapa ett Classroom där ni kan lägga ut kontaktuppgifter, svara på vanliga frågor, ge allmänna tips och trix om hälsa och lärande. Lägg till skolans elever som deltagare.

● Vanliga telefonsamtal kan också fungera utmärkt.

● Hälsosamtal med skolsköterska eller psykolog ska inte genomföras i google meet eller andra digitala kanaler pga sekretess.

För mer yrkesspecifik information, stödmaterial och resurser - klicka på respektive flik under hemsidemenyn “Elevhälsa Grundskola”