Metodstöd kurators elevsamtal

AcadeMedias grundskolor

Metodstöd för kurators elevsamtal över länk

Detta metodstöd är tänkt för dig som kommer att samtala med elever över länk.

Vi har delat upp stödet i olika delar:

 • Samtal

 • Efterarbete

 • Bilagor utifrån syftet med samtalet (läs vid behov)

 • Annat stödmaterial, länkar mm

Behöver du stöd utöver detta tar du i första hand kontakt med dina kollegor i den lokala elevhälsan på skolan som känner eleven och familjen.

Centrala elevhälsan finns som stöd för er lokala elevhälsa

Rebecca Jernström, central kurator grundskolan rebecca.jernstrom@academedia.se

Malin Bruhn, ledningsansvarig psykolog grundskolan malin.bruhn@academedia.se

SAMTAL

Att arbeta digitalt skiljer sig inte så mycket från att arbeta ansikte mot ansikte. Detta stöd är mer som ett stöd för minnet då ni sitter i en för många ny situation. Har du en tidigare etablerad kontakt med eleven har du troligen redan gjort flera av delarna.

Skapa allians

Småpratet blir viktigt för att skapa trygghet. Prata om hur tekniken fungerar, om någon tv serie. Utan kroppsspråk behöver vi jobba mer med vår röst. Stäm oftare av hur eleven upplever samtalet.

Sätt ramar som vanligt

Berätta hur lång tid ni har på er och förtydliga syftet med samtalet

Exempel på syften (för varje syfte finns en bilaga med stödmaterial):

   • Motivera till skolarbete och aktivitet

   • Lugna och stötta elever som är oroliga

   • Samtalet syftar till att ge trygghet och stabilitet i en svår social situation

   • Skapa struktur i vardagen

Informera om anmälningsplikt och sekretess

Avgör vilken tyngd du ska lägga på detta utifrån samtalets syfte:

Exempel: ”Innan vi kommer igång är det några saker jag vill att du ska veta. Det du berättar för mig får jag inte berätta för någon, såvida du inte vill det. Det kallas sekretess.

Du och jag bestämmer tillsammans vad vi berättar för andra.

Det finns ett undantag och det är om du berättar att du har det svårt på ett sätt som dina föräldrar behöver få veta för att hjälpa dig. I vissa fall kan inte ens vårdnadshavare lösa situationen och då kan socialtjänsten behöva informeras för att kunna stötta dig och/eller din familj. Om det blir aktuellt så bestämmer vi tillsammans hur den kontakten kommer ske.

Svara på eventuella frågor och gå vidare samtalet.

Genomför samtal (se bilagor för mer stöd)

Ha en nyfiken, uppriktig och öppen dialog med eleven och stäm av regelbundet med eleven hur hjälpsamt det varit. Tänk på att så länge du visar tilltro till eleven, lyssnar aktivt och visar att du vill eleven väl, så har du gjort mycket för eleven. Utforska svårigheter och gå mot möjligheter svårigheterna till trots. Problemlös tillsammans om det behövs och planera för hjälp till eleven så långt det är möjligt.

Sammanfatta och kom överens om hur ni går vidare

Sammanfatta vad ni pratat om och om det är något eleven bestämt sig för att göra. Om ni behöver kan ni sätta en klocka på när det är 10 min kvar på samtalet så ni säkrar att ni hinner med denna del. Om du behöver ta information vidare, förtydliga för eleven till vem och på vilket sätt.

EFTERARBETE

Efterarbete sker även det som vanligt. Eftersom det är en särskild situation, påminner vi om de viktigaste punkterna.

Dokumentera

Dokumentera som du brukar

Återkoppla till pedagoger vid behov

Ofta klarar eleverna denna del själva men behöver de stöd är det bra om du kan informera pedagogerna om elevens behov. Påminner om att mail bör användas med försiktighet utifrån GDPR, använd hellre Googledokument som ni sedan raderar.

Återkoppla till elevhälsa

Informera elevhälsa att samtalet skett och i vilken utsträckning syftet kunde uppfyllas. Samt om du och eleven kommit fram till något specifikt som behöver återkopplas.

Bedöm om vårdnadshavare behöver återkoppling om eleven är minderårig

Det är viktigt att eleven har kännedom om vad du återkopplar. Påminner om att mail bör användas med försiktighet utifrån GDPR. Använd de system du brukar för kommunikation med vårdnadshavare i vanliga fall.

Behöver andra samverkansmyndigheter återkoppling (socialtjänst, BUP, mm)?

Efter avstämning med elevhälsa och vårdnadshavare eller myndig elev kan du behöva informera samverkansmyndigheter. Stäm av med elevhälsan formen för detta.

Anmälan till socialtjänst sker utifrån de vanliga riktlinjerna om det blir nödvändigt.

Bilagor

Motivera till skolarbete och aktivitet

Lugna och stötta elever som är oroliga

Skapa trygghet och stabilitet för elever som lever under svåra omständigheter

Struktur i vardagen

Stödmaterial och länkar