Tillfälliga riktlinjer HSL-insats

Tillfälliga riktlinjer för HSL insats under extraordinära omständigheter

Vårdgivaren har tagit fram extraordinära riktlinjer för att HSL verksamheten ska upprätthålla kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av eventuell vårdskada eller allvarlig vårdskada.

Med vårdskada menas enligt patientsäkerhetslagen lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Smittspridning minskas genom att stanna hemma om hen är sjuk och ytterligare två dygn efter att hen blivit frisk (Folkhälsomyndigheten).

Viktig information som hjälper till att vara uppdaterad, se academedia.se “Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb. Informationen uppdateras kontinuerligt”.

Elevhälsans samverkande arbete

Skolsköterskor och skolläkare behöver under rådande omständigheter arbeta enligt nedan prioritering. Skulle någon skolsköterska vara mycket långt fram i sitt basprogram så styr rektor arbetet. Psykologen behöver förutsättningar att fullfölja påbörjade processer och arbeta med prioriterade elever enligt nedan. I övrigt prioriterar rektor det förebyggande och främjande arbetet.


Vid öppen skola med elevgrupper i distansundervisning och/eller vid begränsningar av externa besök

Prioritering:

Ordinarie arbete fortsätter i skolans lokaler och kallelse sker på samma sätt som tidigare.

Elevhälsans medicinska insats behöver prioritera arbete enligt följande:

 1. Identifierade hälsouppföljningar

  1. psykisk ohälsa

  2. tillväxt

  3. övriga

 2. Skolläkarmottagning

 3. Tillväxtkontroll, längd vikt och rygg enlig basprogram

  1. Årskurs 4

  2. Årskurs 8

  3. Årskurs F

  4. Årskurs 6

  5. Årskurs 2

 4. Hälsosamtal

Prioritera de elever som har avvikande svar på hälsodeklarationen som ger anledning till prioritering.

  1. Årskurs 4

  2. Årskurs 8

  3. Årskurs F

Övriga hälsosamtal som inte har avvikande svar på samma sätt som ovan

  1. Årskurs 4

  2. Årskurs 8

  3. Årskurs F

 1. Vaccinationer

  1. förstagångs vaccinationer, elever som inte följt nationella vaccinationsprogrammet

  2. övriga vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet


Elevhälsans psykologiska insats behöver prioritera det elevarbetet enligt följande:

 1. Pågående testningar

 2. Pågående utredningar i bredare bemärkelse

 3. Nya IF utredningar

 4. Bedömning av psykisk ohälsa för ev. remiss

 5. Pågående stödkontakter

Övrigt arbete sker parallellt enligt PM (postöppning, remisshantering, dokumentation, journalhantering etc.)

Arbetsmetod:

Detta innebär att vårdnadshavare och samverkansmyndigheter deltar i de fall som de ska delta enligt befintliga PM.

Skype för företag kan används enligt riktlinjer som finns för skolläkarmottagning.


Vid öppen skola med elev i karantän

Om elev är hemma pga sjukdom eller smittspridningsrisk så är karantänen oftast kortvarig och då bokar man nytt möte längre fram.

Arbetsmetod:

Vi använder telefon som verktyg i ökad utsträckning såvida inte kvaliteten på arbetet försämras betydligt. Vid ett telefonsamtal med en elev och/eller vårdnadshavare ska man förvissa sig om huruvida andra än patienten och/eller vårdnadshavare finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet.

Vid öppen skola med personal i karantän som kan arbeta hemma

Prioritering:

Visst administrativt arbete kan ske hemifrån, dock får inte journaler eller andra journal liknande dokument i papper förvaras hemma.

Ordinarie arbete enligt ovan ska fortsätta i skolans lokaler när personalen åter kan gå till arbetsplatsen och kallelse sker på samma sätt som tidigare.

Arbetsmetod:

Datorarbete hemma kräver VPN anslutning, kontakta IT-supporten för hjälp.

Vi använder telefon som verktyg i ökad utsträckning såvida inte kvaliteten på arbetet försämras betydligt. Vid ett telefonsamtal med en elev och/eller vårdnadshavare ska man förvissa sig om huruvida andra än patienten och/eller vårdnadshavare finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet.

Vid en tillfällig skolstängning där personalen förväntas vara på skolan gäller följande prioritering

Prioritering:

Ordinarie arbete fortsätter i skolans lokaler och kallelse sker på samma sätt som tidigare. Arbetet prioriteras enligt samma som föregående rubrik.

Arbetsmetod:

Detta innebär att vårdnadshavare och samverkansmyndigheter deltar i de fall som de ska delta enligt befintliga PM.

Vi använder telefon som verktyg i ökad utsträckning såvida inte kvaliteten på arbetet försämras betydligt. Vid ett telefonsamtal med en elev och/eller vårdnadshavare ska man förvissa sig om huruvida andra än patienten och/eller vårdnadshavare finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet.

Skype för företag kan används enligt riktlinjer som finns för skolläkarmottagning.

Vid en tillfällig skolstängning där skolan är stängd även för personalen

Vi ser just nu över möjligheten att i större utsträckning använda oss av digital teknik. Vi återkommer med mer information. Vi kommer också ut med tillfälliga riktlinjer om posthantering om detta läge blir aktuellt.