Elevhälsa gymnasiet

Stöd för elevhälsans främjande och förebyggande arbete på dist

Innehållsansvarig: Marte Torp

Se även i hemsidesmeny för rollerna skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogik och den medicinska insatsen

Den samlade elevhälsan har ett viktigt uppdrag om skolan helt eller delvis går över till distansundervisning. Det kompensatoriska uppdraget, att alla elever ska ges möjlighet att nå målen oavsett bakgrund eller förutsättningar, blir extra viktigt att fokusera på för elevhälsoteamet. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning och det är viktigt att fånga upp dessa elever. Elevhälsoteamet kan vara ett viktigt stöd för eleverna och för hela skolan för att klara av detta uppdrag. Det är fortfarande rektor som leder och fördelar arbetet men elevhälsoteamet kan bistå genom att tillsammans tänka kring hur ni kan arbeta på just er skola. Det är ni som känner era elever och er skola bäst.


Några saker elevhälsoteamet kan göra vid när skolan är stängd helt eller delvis:


Elever som riskerar att inte klara distansstudier

Identifiera elever som kommer att få svårt att sköta studierna när de genomförs på distans. Hör av er till dessa elever tidigt för att lyssna på deras frågor och tala om att det är mycket som vi inte vet just nu men att skolan försöker vara så tydlig och strukturerad som det går. Erbjud en tydlig kontaktperson för elever som behöver mycket stöd, gärna med någon som reserv, som de kan höra av sig till om de känner oro över studierna och skolsituationen. Fråga eleven hur man lättast håller kontakten: samtal, sms osv. Om ni bestämmer att ni ska hålla kontakten regelbundet så berätta detta för elevens mentor så att inte dubbelarbete sker. Informera även vårdnadshavare om planen.


Elever som inte deltar i studierna

Diskutera med resten av skolan hur skolan ska hålla koll på de elever som inte deltar eller som halkar efter i distansundervisningen.


 • Hur kan elevhälsoteamet jobba med att fånga upp dessa elever så tidigt som möjligt?

 • Varför deltar de inte i undervisningen? Är det tekniska problem? Är det svårt att arbeta på egen hand? Är instruktionerna otydliga?


Många problem kan inte elevhälsoteamet lösa, men man kan hjälpa eleven att få stöd från rätt person på skolan. Den specialpedagogiska kompetensen kan till exempel stötta undervisande lärare i att skapa tydliga instruktioner som inte går att missförstås, något som blir extra viktigt vid distansundervisning.


EHT-möten

Även om skolan är stängd bör elevhälsoteamet fortsätta med sina möten med rektor som ansvarig. I ett inledande skede kommer troligen dessa möten att fokusera på hur EHT kan hjälpa elever att nå målen i den situation som är. Det är också viktigt att EHT tänker framåt så att det främjande och förebyggande arbetet inte stannar av.


Om skolan stänger även för personal så kan elevhälsoteamet fortsätta sitt arbete och sina möten via t.ex. Google Meets och att ha gemensamma dokument i EHT:s “delade enhet” för att kunna fortsätta med elevhälsans viktiga arbete. Skolläkare och skolpsykolog deltar som vanligt i elevhälsans arbete så bjud in dem till era digitala möten enligt redan bestämda tider. Använd också skolläkare och skolpsykolog som stöd för ert arbete i denna nya situation som uppkommit.


Tänk på:

 • Inled varje digitalt möte med att påminna om att inte prata om namngivna elever.

 • Enskilda elevärenden kan diskuteras om eleven inte nämns vid namn eller att ni pratar om detaljer som gör att det går att identifiera eleven för utomstående.


Främjande och förebyggande

Elevhälsans främjande och förebyggande arbete handlar i detta läge om att eleverna ska nå målen. Det främjande arbetet fokuserar på att stötta lärare och övrig personal så att undervisningen redan från början är tillgänglig och hanterbar för alla elever. Det kan t.ex. vara att hjälpa lärarna att utforma uppgifter och lektioner som fungerar för alla elever, även de som har extra anpassningar och särskilt stöd eller att skapa gruppuppgifter där eleverna får interagera med varandra över nätet för att främja det sociala samspelet även om alla sitter på olika platser. Det främjande arbetet kan också handla om att informera eleverna om vikten av goda rutiner, inklusive mat och motion, för att klara av studierna hemifrån.


Det förebyggande arbetet fokuserar på att snabbt identifiera riskfaktorer som uppstår i undervisningen och tillsammans med lärare och övrig personal försöka att motverka riskerna genom att t.ex. anpassa undervisningens genomförande så att eleverna kan tillgodogöra sig den. Det handlar också att tidigt identifiera elever och grupper som på grund av personliga omständigheter kommer att ha svårt att klara av distansundervisning för att kunna sätta in rätt insatser så att de har möjlighet att nå målen. Det kan då t.ex. handla om en personlig regelbunden kontakt eller extra stödlektioner för elever som behöver få struktur på skolarbetet.


Exempel på främjande och förebyggande elevhälsoarbete på distans

 • En god relation mellan lärare och elev, som bidrar till att vilja ta tills sig undervisningen på distans.

 • Ett välkomnande klimat i det digitala klassrummet med engagemang och lust att lära. Läraren bidrar till det goda klimatet genom att visa på nyfikenhet inför de möjligheter vi nu står inför.

 • Uppföljning av närvaro för varje lektion.

 • Tydlig inledning av varje lektion med information om vilket material lektionen kräver.

 • Liknande struktur som vid ordinarie undervisning, dvs. tydligt angivet start- och sluttid för lektionen, tidpunkt för inplanerade pauser. Möjligen behövs tätare pauser vid distansundervisning än vid ordinarie undervisning.

 • Påminna om att fysisk aktivitet och mat är viktigt även om studierna sker hemma, samt att det är viktigt att hålla fast vid sina vanliga tider gällande t.ex. sömn.

 • Tydlig kontaktväg för eleven att nå sin mentor samt sina undervisande lärare i respektive ämne.

 • Möjlighet för eleverna att ta kontakt med EHT digitalt, dvs. att EHT på respektive skola har varit tydliga i informationen kring hur eleverna kan nå dem, trots distansundervisningen.


EHT i Google Classroom

Om resten av skolan använder Google Classroom kan elevhälsan också skapa ett rum där ni kan lägga ut kontaktuppgifter, svara på vanliga frågor, ge allmänna tips och trix om hälsa och lärande. Lägg till skolans elever som deltagare.