MEDICINSK INSATS

Elevhälsans medicinska insats

Tillfälliga riktlinjer för EMIs uppdrag - distans läsåret 20-21

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska följa skollagen avseende hälsobesök och möjlighet att erbjuda enklare sjukvårdsinsatser enligt tillfälliga rekommendationer nedan.

Elever som besöker elevhälsan ska ej ha tecken på infektion.

Metod

Elevhälsan ska ha telefonkontakt för uppföljande samtal och/eller enklare rådgivning med elev om elev studerar helt eller delvis på distans. Telefonkontakt med elevhälsan är ett komplement i ett extraordinärt läge och kan inte ersätta de fysiska besöken som EMI ska erbjuda när situationen återgår till normala rutiner.

Vid ett telefonsamtal med en elev ska man förvissa sig om huruvida andra än eleven finns i rummet eller på annat sätt kan avlyssna samtalet genom att fråga eleven. Grundregeln för en skolsköterska och skolläkare är att sekretessen måste följas samt att GDPR, patientsäkerhetslag, patientdatalag och svensk dataskyddslag ska följas.

Följande Checklistor i PMO ska användas inför hälsobesök via telefon med elev:

Checklista-Erbjuda hälsosamtal telefon EMI

Checklista- Hälsosamtal telefon EMI

Checklista -Samtal telefon skolsköterska/ skolläkare inför påbörjat samtal.

Hälsobesök gymnasiet

Riktlinje att använda för hälsobesök på gymnasiet om skola går över till helt eller delvis undervisning på distans under läsåret 20-21.

För att erbjuda nya elever på gymnasiet hälsobesök finns möjlighet att kunna erbjuda hälsobesök på plats samt på telefon för att det lagstadgade uppdraget ska kunna genomföra, även om skolan helt eller delvis genomför undervisning på distans.

För hälsobesök på skolan ska Riktlinje för hälsobesök följas som vanligt.

Erbjuda hälsobesök på telefon

Skolsköterska ska ringa eleven och erbjuda ett hälsosamtal. Checklista-Erbjuda hälsosamtal telefon EMI ska följas. I de fall eleven önskar hälsobesök bokas en tid för att ge elev förutsättning för att kunna ha ett enskilt samtal.

Vid uppstart av planerat samtal ska Checklista- Hälsosamtal telefon EMI följas och dokumenteras. Riktlinje för hälsobesök samt Dokumentation PMO Hälsobesök ska sedan följas som vanligt. Utgå från tidigare tillväxtbedömning i sammanfattning av tidigare EMI-journal och lägg in aktuella elever för uppföljning av tillväxt/ pubertetsbedömning under Hälsouppföljning i PMO.

Vaccinationer

Planerade kompletterande vaccinationer för elever på AcadeMedias gymnasieskolor ska erbjudas under läsåret som planerat. Håll antal vaccinationstillfällen så få som möjligt men med tillräcklig tid och utrymme för att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendation om social distans (1,5-2 meter mellan elever) och resande i samhället. Som vanligt är det viktigt att eleven är symptomfri vid vaccination.

Vaccination mot Hepatit B för elever inom VO ska genomföras enligt den vaccinationsplanering som finns för skolan. Kom överens med din rektor hur ni organiserar vaccinationstillfället på skolan så att eleverna är vaccinerade inför kommande APL.

Övriga arbetsuppgifter under en stängning

Använd tiden att komma i kapp med dina administrativa arbetsuppgifter (bevaka remisser, post, skicka och ta emot journaler och göra ”Sammanfattning tidigare EMI journal”). Journalhantering (tex begäran från tex socialtjänst, försäkringsbolag, polis eller andra myndigheter). I de fall det finns ett behov så gallra journalhandlingar och dokument i EMI arkivskåp.

Ta hand om frågor som kommer, hänvisa till rätt instans vid behov och var ett stöd för din rektor och skolan i arbetet med att följa upp elever som är i behov av stöd. Som vid vanlig verksamhet kan ni fortsätta att ha rådgivande samtal på telefon, närvara vid EHT-möten, följa upp elever och bidra till elevhälsans främjande och förebyggande arbete i skolan.

Centralt anställda skolläkare gymnasiet

Enligt socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens rekommendationer bör skolläkarmottagning genomföras som planerat där det är möjligt. Rekommendationen är att den vård som går att genomföras ska erbjudas för enstaka elever och tillfällen. Skolläkaren prioriterar tillsammans med skolsköterska vilka elever som ska erbjudas tid om skolan har undervisning på distans.

De skolläkare som är centralt anställda fortsätter att vara stöd till rektor och övrig personal i arbetet med stödinsatser för eleverna. Stödet till skolsköterskorna i det medicinska uppdraget fortsätter som vanligt. Genom olika digitala plattformar kan skolläkare delta i elevhälsoteamets arbete som planerat. Det är dock viktigt att sekretessen beaktas och att man i samtal avidentifierar elever så att utomstående inte kan identifiera vilken elev det handlar om.