Distansundervisning

Riktlinjer och råd

Sammanfattning för högstadiet och gymnasiet

Förhållningssätt och förberedelser

Skolor bör utgå från befintliga verktyg som vi vet fungerar, hellre än att införa nya plattformar. I Academedias fall betyder det att Google Classroom eller Schoolsoft för elevuppgifter och Google Meet för online-lektioner, är centrala verktyg.


 • Lärare och elever bör träna på sina digitala verktyg. Håll provlektioner digitalt och utvärdera tillsammans med eleverna.

 • Kontrollera till att elever har rätt verktyg installerat, t ex Schoolsoftappen på sina telefoner.

 • Tänk på att mycket skolmaterial inte är digitalt. Vid ev stängning av skola bör eleverna ha fått med sig hem:

  • Skoldator

  • Datorladdare

  • Skolböcker

  • Skriftliga enkla instruktioner om hur undervisning fortsatt kommer ske

Planera tillfällen då elever kan hämta material de missat.


 • Skolan bör gå igenom betygsprognos och andra kartläggningar. Vilka elever riskerar att missa kunskapsmålen? Fokusera uppföljning med elever i ÅK 9 i grundskolan samt ÅK 3 på gymnasiet.

 • Skolans elevhälsa bör i förväg planera för extra insatser för elever med särskilda behov.

 • Lärare bör få arbetstid att se över sin lektionsplanering som oftast utgår från aktiviteter i det fysiska klassrummet. Enskilda lektioner kan behövas planeras om.

Schoolsoft

En del skolor föredrar att planera undervisning och dela ut uppgifter i Schoolsoft i stället för i Google Classroom. Ännu fler använder Schoolsoft för bedömning av inlämnade uppgifter. Fortsätt arbeta som tidigare men var tydlig med var just din skolas lärare ska arbeta, så att elever inte måste hoppa mellan olika plattformar beroende på ämne eller kurs. Denna webbsida har ännu inget stödmaterial för just Schoolsoft, vi rekommenderar att lärare tar stöd av Schoolsofts manualer.

Google Classroom

Eleverna kan följa sitt vanliga undervisningsschema och gå in i respektive klassrum när lektionen börjar. I Google Classroom lägger lärare in uppgifter och material till eleverna. De kan kommunicera inne i dokument, i kommentarer och i flödet i Classroom.

 • Lärare som idag inte använder Classroom bör omgående skapa ämnes-/kursklassrum och bjuda in sina elever (förutsatt att skolan inte bestämt att lektionsplanering ska ske i Schoolsoft).

 • Lärare bör i förväg lägga upp lektionsinnehåll utifrån sin vanliga kursplanering.

 • Lärare bör bjuda in mentorer eller andra elevstödjare som hjälplärare i resp Classroom.

 • Lärare kan lägga upp inspelade lektioner.

Google Meet

I Google Meet kan du hålla lektioner online med elever.

 • Skolor bör överväga att starta varje lektion med Google Meet. Ett videomöte ger möjlighet till genomgång av lektionsinnehåll och elever kan ställa frågor.

 • Lärare kan publicera unika möteslänkar i Classroom så att eleverna snabbt hittar till mötet.

 • Vid ett onlinemöte kan du följa närvaro och sedan i samarbete med mentor följa upp elever som inte verkar nås av undervisningen.

 • Lärare kan spela in lektionen för att sedan lägga upp filmen i Classroom. Meddela deltagarna vid de tillfällen en lektion eller genomgång spelas in.

 • Om möjligt bör lärare förbereda eleverna redan nu. Genomför en lektion på skolan i Meet. Elever kan då bekanta sig med mötesteknik och eventuella begränsningar i en trygg miljö.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Elever som har extra anpassningar och särskilt stöd har rätt till detta stöd även vid undervisning på distans. Dessa elever blir också extra sårbara när saker inte är som vanligt. Använd elevhälsans kompetenser för att diskutera hur stödet ska gå till. Som lärare måste du redan i planeringsstadiet planera hur t.ex. genomgångar, instruktioner och uppgifter ska fungera för elever som i behov av stöd. Fånga också tidigt upp signaler på om dessa elever halkar efter i undervisningen och ta hjälp av mentor och elevhälsoteam för att ge dem rätt stöd.

Studiehandledning på modersmålet

Elever som har studiehandledning på modersmål ska få detta stöd även vid fjärr- och distansundervisning. Hur detta ska organiseras får lösas från fall till fall beroende på hur stödet sett ut på skolan. Det är extra viktigt att tänka på dessa elever då de inte alltid har tillgång till stöd hemifrån av någon som behärskar svenska språket.

Om närvaro

Även vid distansundervisning ska läraren föra närvaro under lektionerna. Enligt författning ska det anges att det skett just via distans. Schoolsoft har nu en ny närvarokategori: "deltagit i undervisning på distans"

Mentorsarbete och kommunikation med vårdnadshavare

 • Överväg att skapa särskilda Classrooms och Meets för mentorsgrupper. En gemensam morgonstart för mentorsgruppen kan ha stor social betydelse - elever får ventilera oro och ställa frågor. Det är även en signal om att de förväntas delta under en skoldag med lektioner. Överväg om ni ska skapa särskilda Meets för vårdnadshavare och deras frågor.

 • Överväg om ni ska registrera vårdnadshavares e-post i Classroom. Det görs manuellt en gång per elev och VH får då automatiskt mail med veckoplanering och kommande inlämningar från alla Classrooms. Tyvärr har Academedia inget sätt att automatisera registreringen.

 • Fortfarande är Schoolsoft den viktigaste informationskanalen till vårdnadshavare och många får skolnyheter och meddelande om ev frånvaro via Schoolsoftappen. Var extra noga med att uppdatera skolnyheter i Schoolsoft.

Elever på APL

Många elever befinner sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) på olika företag. Kommunikation med dessa sker på samma sätt som tidigare via Schoolsofts app, Google eller LoopMe beroende på vad de är vana vid. Diskutera på skolan och med eleverna om deras APL kan förlängas eller i fall omfattningen av APL kan utökas.

Kunskapsuppföljning och examinationer

 • Rektor har rätt att flytta fram examinationer och nationella prov som inte kan genomföras på distans.

 • Lärare tar del av elevernas kunskaper via inlämningar i Classroom, i Schoolsoft eller under ett Google Meet.

 • Var tydlig med var eleverna får återkoppling på sitt arbete, är det i Schoolsoft eller i Google Classroom?

 • Ett annat sätt är att arbeta med exit tickets i Google Forms. En exit ticket är några korta frågor som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen. Svaren är lärarens kvitto på hur denne nått fram med sin undervisning.

//