Distansundervisning

Riktlinjer och råd

Sammanfattning FÖR Låg- och mellanstadiet

Förhållningssätt och förberedelser

Skolor bör utgå ifrån befintliga verktyg och de kommunikationskanaler som vi vet fungerar, hellre än att införa nya plattformar och kommunikationsvägar. I Academedias fall och mot låg- och mellanstadiet betyder det att det kan se olika ut på olika skolor. Skolan bör fatta beslut om vem som är primär mottagare av kommunikation som rör skolarbetet och hur det ska genomföras. Det kan skifta beroende på ålder samt vilka verktyg man är van vid att använda.

Gemensamt ska vara att vårdnadshavare har möjlighet att ta del av elevernas arbetsuppgifter. För att säkerställa det bör SchoolSoft vara platsen för publicering av arbetsuppgifter med efterföljande dokumentation. De beskrivande texterna kan för de som är vana vid att arbeta i Googles verktyg vara länkar till exempelvis Classroom eller dokument. Ett viktigt komplement kan vara att erbjuda daglig information och handledning riktad till vårdnadshavare och elever via Google Meet.


 • Inventera tillgången på digitala verktyg i form av hårdvara och möjlighet till Internetuppkoppling i hemmet. Vilka åtgärder kan eller behöver genomföras för att säkerställa tillgången så långt det går?

 • Säkerställ att eleverna kan logga in i de plattformar och appar som används. Ha en plan för hur det hanteras när det inte fungerar.

 • Lärare och elever bör träna på sina eventuella digitala verktyg i förväg. Håll provlektioner digitalt på skolan och utvärdera tillsammans med eleverna.

 • Tänk på att mycket skolmaterial inte är digitalt. Vid ev stängning av skola bör eleverna få med sig hem:

  • Skolböcker

  • Om aktuellt sin digitala klient

 • Skolan bör gå igenom EWS och andra kartläggningar eller betygsvarningar redan nu. Vilka elever riskerar att missa kunskapsmålen?

 • Skolans elevhälsa bör i förväg planera för extra insatser för elever med särskilda behov.

 • Lärare bör få arbetstid att se över sin lektionsplanering som oftast utgår från aktiviteter i det fysiska klassrummet. Enskilda lektioner kan behövas planeras om. Den största skillnaden mot en traditionell klassrumslektion är att man i distansplaneringen även bör planera in tiden mellan lektionerna.

 • Om en skola har stora problem med inloggning till relevanta plattformar kan arbete med öppen kommunikation via till exempel en Google Site vara ett alternativ för att underlätta för alla parter att få tillgång till information.

Google Classroom

För digitalt mogna elever kan en möjlighet vara att följa sitt vanliga undervisningsschema och gå in i respektive klassrum när lektionen börjar. I Google Classroom lägger lärare in uppgifter och material till eleverna. De kan kommunicera inne i dokument, i kommentarer och i flödet i Classroom.

 • Lärare bör i förväg lägga upp minst en veckas lektionsinnehåll utifrån sin vanliga planering.

 • Lärare bör bjuda in mentorer eller andra elevstödjare som hjälplärare i resp Classroom.

 • Lärare bör överväga att åtminstone tillfälligt bjuda in vårdnadshavare för att ta del av uppgifter och resultat från respektive Classroom.

 • Lärare kan lägga upp inspelade lektioner.

Google Meet

I Google Meet kan du hålla lektioner online med elever samt ha möten för handledning med vårdnadshavare.

 • Skolor med möjlighet bör överväga att starta varje lektion med Google Meet. Ett videomöte ger möjlighet till genomgång av lektionsinnehåll och elever kan ställa frågor.

 • Lärare kan publicera unika möteslänkar i Classroom så att eleverna snabbt hittar till mötet.

 • Vid ett onlinemöte kan du följa närvaro och sedan i samarbete med mentor följa upp elever som inte verkar nås av undervisningen.

 • Lärare kan spela in lektionen för att sedan lägga upp filmen i Classroom. Meddela deltagarna vid de tillfällen en lektion eller genomgång spelas in.

 • Om möjligt bör lärare förbereda eleverna redan nu. Genomför en lektion på skolan i Meet. Elever kan då bekanta sig med mötesteknik och eventuella begränsningar i en trygg miljö.

Mentorsarbete och kommunikation med vårdnadshavare

 • SchoolSoft bör vara grunden för kommunikationen men överväg att använda alternativa kommunikationsvägar (mail, telefon etc.) om ni på skolan bedömer dem som effektivare utifrån etablerade kommunikationsvägar.

 • Överväg att skapa särskilda Classrooms och Meets för mentorsgrupper. En gemensam morgonstart för mentorsgruppen kan ha stor social betydelse - elever får ventilera oro och ställa frågor. Det är även en signal om att de förväntas delta under en skoldag med lektioner. Överväg om ni ska skapa särskilda Meets för vårdnadshavare och deras frågor.

 • Överväg om ni ska registrera vårdnadshavares e-post i Classroom. Det görs manuellt en gång per elev och VH får då automatiskt mail med veckoplanering och kommande inlämningar från alla Classrooms. Tyvärr har Academedia inget sätt att automatisera registreringen.

 • För att ge vårdnadshavare snabb inblick i hur deltagandet för eleven går kan det vara en idé att ha väldigt korta avstämningar av typen "deltagit" "ej deltagit samt "slutfört" "ej slutfört" kopplat till uppgifter i SchoolSoft.

Kunskapsuppföljning och examinationer

 • Rektor har rätt att flytta fram examinationer och nationella prov som inte kan genomföras på distans.

 • Lärare tar del av elevernas kunskaper via inlämningar i Classroom eller under ett Google Meet.

 • Vårdnadshavare och elever kan filma praktiska moment för inlämning via vald kommunikationsväg.

 • Manuellt genomförda uppgifter kan redovisas vid ett senare tillfälle med möjlighet för vårdnadshavare att meddela dem som genomförda.

 • Ett sätt för direkt avstämning av genomförda moment är att arbeta med exit tickets i Google Forms. En exit ticket är några korta frågor som vårdnadshavare eller elev svarar på innan de lämnar ett Meet. Svaren är lärarens kvitto på hur denne nått fram med sin genomgång.

//