Lektionsplanering och bedömning


Tänk “vanlig undervisning”

Försök att lägga upp distansundervisningen så likt fjärrundervisning eller ordinarie undervisning enligt schema som möjligt.

Var tydlig med hur mycket undervisningstid/hur många ”schemalektioner” distansundervisningens upplägg motsvarar. Detta för att både lärare och elever ska ha samma uppfattning om hur mycket närvaro/frånvaro som kommer att registreras i förhållande till undervisningens innehåll och upplägg.

Ha en tydlig uppstart och avslut av lektionen. Det gör du exempelvis genom någon form av incheckning och utcheckning. Entrance/exit-tickets kan göras i till exempel Google formulär, Kahoot eller Socrative. Undvik dock att introducera nya verktyg för eleverna, välj hellre ett de redan är vana vid att använda.

Ha en tydlig planering för när/i vilket skede eleven ska göra olika saker. Ett exempel kan vara att titta på film klockan XX, svara på frågor klockan XX samt skriv och lämna in vid XX.

Ha daglig kontakt med dina elever. Detta handlar om att skapa möjligheter för daglig avstämning med dina elever kring hur arbetet går och vad de hittills gjort. Du kan också göra “stickprov” för att stämma av att eleverna tagit del av det material eller de uppgifter som ingår i lektionen/undervisningsmomentet. Detta kan exempelvis göras genom att ställa frågor direkt i Google Classroom.

Undvik omfattande uppgifter där eleven arbetar individuellt utan kontakt med lärare eller andra elever. Utforma med fördel mindre deluppgifter som att låta eleverna ta bilder på sin progression vid en rituppgift, stämma av att eleven skrivit en inledning till en uppsats, låta eleven visa att hen räknat åtta uppgifter i matteboken etcetera.

Arbeta med kollaborativt skrivande för att i realtid kunna följa vad eleverna gör, och vem som skriver vad (olika färger för varje elev).

Organisera för grupparbeten och diskussioner – exempelvis via ”break out-rooms”. Där kan eleverna diskutera och arbeta tillsammans och sedan återkoppla till stora gruppen i slutet av lektionen/passet.

Prov och bedömning

Läs gärna Skolverkets stödmaterial om bedömning LÄNK>>>

Efter en förordningsförändring den 2 april är det tillåtet att kalla in elever till skolan för prov och andra bedömningar. Du kan inte kalla in hela klasser, eleverna måste komma individuellt eller i små grupper. Det är rektor som avgör om enstaka elever eller mindre grupper behöver utföra vissa moment och examinationer på plats. Detta bör ske i undantagsfall och där inte andra former har kunnat användas. Rektor ska även löpande hålla skolchef informerad i vilken omfattning detta sker.

Du kan inte räkna med att hålla fusksäkra prov med elever som studerar hemma. Du kan fortsätta att använda Inspera och låsa ned elevens dator, det fungerar bra. Men eleven kan ha tillgång till annan dator eller mobil. Ett prov kan i viss utsträckning handla om att minnas ren fakta och begreppsinnebörd. Överväg om du i stället ska anpassa frågor där elever får analysera, reflektera, värdera och ta ställning.

Undersök även andra sätt att få syn på eleverna lärande, t ex muntliga redovisningar och olika quiz.

Följ gärna skolans provschema. Börja inte införa mängder av inlämningsuppgifter för att säkra ditt underlag inför betygssättning. Tänk på elevernas arbetsbelastning.

//


Bra resurser

Skolverket

SPSM