Närvaro och undervisningstid

för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Innehållsansvarig: Anna Andersson - 2020-03-25

Riktlinjer för dokumentation av genomförd undervisningstid samt registrering av närvaro

Uppföljning av elevernas garanterade undervisningstid

Riktlinjerna utgår från att vi behöver ha kontroll över hur mycket undervisningstid eleverna faktiskt erbjudits, samt att kontroll över den totala undervisningstiden är överordnad hur mycket undervisningstid som erbjudits inom respektive kurs.

Utgångspunkten för all undervisning - oavsett om den bedrivs på distans eller via fjärrundervisning - bör vara att ordinarie schema gäller, d.v.s. den undervisningstid som sedan tidigare ligger som planerad i schema ska räknas som genomförd om inte annat anges. Det är således endast antalet inställda undervisningstimmar som behöver dokumenteras noggrant. Detta görs genom att markera lektioner som inställda i Schoolsoft.

• En lärare som p.g.a. sjukdom ställer in en lektion via fjärrundervisning markerar lektionen som inställd i Schoolsoft.

• En lärare som p.g.a. sjukdom ställer in en lektion via distansundervisning markerar lektionen inställd i Schoolsoft

• Om en vikarierande lärare tar över en annan lärares lektion (d.v.s. man bedriver undervisning inom ett annat ämne/kurs än det som ligger i ordinarie) ska lektionen inte ställas in.

Bedömning om en elev deltagit (närvarat) i undervisningen

Läraren ansvarar för att undervisningen (såväl fjärr- som distans-) organiseras på ett sätt som möjliggör att ta ställning till om eleven deltagit i undervisningen eller ej. Utgångspunkten för en sådan bedömning bör inte skilja sig väsentligt från när eleven bedöms ha närvarat vid ordinarie undervisning.

Registrering av elevernas närvaro/frånvaro

Eftersom undervisningen ska utgå från ordinarie schema är rekommendationen att använda sig av den ordinarie närvarokategorin (d.v.s. den som är inställd som default i Schoolsoft) oavsett om det rör sig om undervisning via fjärr- eller distans. Läraren registrerar således endast frånvaro i Schoolsoft - precis som vanligt. (Närvarokategorin “deltagit i undervisning på distans” bör således ej användas tills vidare).

För att ta närvaro på lektioner där en vikarierande lärare tar över en annan lärares lektion finns möjligheten att göra en inställning i Schoolsoft som möjliggör att kunna närvarorapportera på varandras lektioner.

Skapa delaktighet och underlätta bedömning av närvaro i undervisningen

• Skapa samsyn: Stäm av med rektor och övriga kollegor hur ni på skolan gemensamt ska förhålla er till om eleverna deltagit/närvarat i undervisningen. På så vis blir det mer likvärdigt för eleverna.

• Ta hjälp av elevhälsan: Diskutera igenom hur ni på bästa sätt kan följa upp närvaron och delaktigheten hos de elever ni är särskilt oroliga för.

//