Särskilt stöd

Extra anpassningar och särskilt stöd

Innehållsansvarig: Monika Ivarsson Mattsson

Även vid fjärr- och distansundervisning så har elever rätt till stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Den nya situationen kan också innebära att elever som brukar klara studierna väl hamnar i svårigheter när de ska jobba hemifrån och klara sig själva. Elever som det är bra att hålla koll på är t.ex. elever som:

 • har koncentrationssvårigheter

 • har svårt för längre skoluppgifter eller självständiga uppgifter

 • har stort behov av tydliga strukturer

 • elever som behöver muntliga instruktioner som ett komplement till skriftliga

 • elever som under den vanliga undervisningen behöver tät återkoppling för att ta nästa steg

Annat som kan utgöra hinder för att tillgodogöra sig undervisningen är att elever inte känner sig bekväma att synas på bild eller att deras hemmiljö syns. Även möjligheten att skapa en bra arbetsmiljö för studier kan utgöra svårigheter för eleven att klara skolarbetet från hemmet.

Exempel på anpassningar

Elevens behov avgör vilka extra anpassningar som behövs för att nå målen. Vid fjärr- och distansundervisning kan fler elever än vanligt behöva olika anpassningar då kommunikationen mellan lärare och elev ser annorlunda ut. Nedan listas några områden som vi kan tänka extra på vid fjärr- och distansundervisning. Vissa saker kan användas för alla elever medan andra kan vara extra anpassning för elever i behov av stöd.

 • Tydliga och enkla instruktioner.

 • Muntlig förklaring av instruktion både i grupp och i enskilda samtal vid behov. Fråga inte om eleven förstått utan vad eleven ska göra härnäst.

 • Dela upp instruktionen i tydliga steg så att det är enkelt för eleven att göra ett moment i taget och även bocka av när en del är klar. Detta gör det också lättare att känna sig färdig med en del och att fortsätta arbetet vid nästa lektion.

 • Tät återkoppling för att motivera elever som riskerar att inte slutföra utmanande uppgifter.

 • Var noga med hur länge eleven ska arbeta med en uppgift. Annars riskerar elever som har svårt att avsluta att jobba alldeles för länge med en uppgift.

 • Ge exempel på lösningar av uppgiften så att eleven får en bild av vad som förväntas.

 • Använd mallar för att hjälpa eleven att strukturera uppgiften, t.ex. med färdiga rubriker.

 • Erbjud alternativa redovisningssätt.

 • Stäm av med arbetslag så att inte alla kurser har samma redovisningsform samtidigt. Det kan t.ex. bli mycket text för eleverna att skriva om alla kurser använder det som redovisningsform. Finns det möjlighet att att ämnesintegrera för att minska antalet större uppgifter för eleverna kan det vara en bra lösning.

 • Om uppgiften innehåller stor valfrihet för eleven så stäm av att eleven verkligen bestämt t.ex. ämne och redovisningsform så att eleven inte skjuter det framför sig. Begränsa valmöjligheterna för elever som behöver mer styrning.

 • Om du har en elev som brukar dröja sig kvar i klassrummet för mer informell feedback så erbjud eleven denna möjlighet digitalt via chat/samtal för att fånga upp eventuella tveksamheter och frågor.

 • Om eleven redan tidigare ligger efter i kursen kan hen behöva hjälp att prioritera för att ha möjlighet att nå kunskapskraven

SPSM

Specialpedagogiska Skolmyndigheten uppdaterar löpande sin sida om undervisning på distans: https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/

Elever i behov av särskilt förslag på arbetsgång

Elever i behov av särskilt stöd blir särskilt utsatta vid en skolstängning. Det är viktigt att planera för dessa elever redan innan en stängning, att ha tät kontakt med dem under en stängning och att sedan snabbt fånga upp dem när skolan återgår till det normala igen.

Innan skolstängning - gör en handlingsplan

Ordna ett möte med elever som har särskilt stöd (=åtgärdsprogram) och prata om vad en skolstängning skulle innebära.

 • Berätta det du vet om hur distansundervisningen kommer att fungera.

 • Utgå från elevens behov och diskutera vad som skulle kunna bli svårt för eleven vid en stängning. Är det att komma igång? Är det att förstå uppgifter och instruktioner? Är det att inte ha lika stor tillgång till en lärare som kan hjälpa till om man kör fast?

 • Diskutera vilket stöd som skulle kunna hjälpa eleven. Kan t.ex. någon på skolan ringa på förmiddagen och eftermiddagen för en individuell avstämning av hur skolarbetet gått? Kan eleven få kortare uppgifter som ska lämnas in dagligen för att få tätare feedback från lärare?

 • Kontrollera att eleven har tillgång till alla digitala program samt läroböcker som behövs för att arbeta hemifrån. Låt eleven testa programmen så att ni vet att de verkligen fungerar för eleven. (Om eleven inte har egen dator/chromebook så bör eleven få låna hem en chromebook vid stängning för att kunna få stöd på detta sätt. Se i så fall till att detta är ordnat med avtal och underskrifter.)

 • Berätta att det kan bli många i personalen som är sjuka samtidigt och att det kan bli ändring i planeringen.

 • Lyssna på elevens frågor och svara på det du kan.

 • Dokumentera vad ni diskuterat och eventuella lösningar.

Bestäm vem som är den som har daglig kontakt med eleven samt en eller två ersättare.

Diskutera med elevens lärare i olika kurser hur uppgifter etc kan anpassas efter elevens behov. Det kan t.ex. handla om att anpassa och dela upp instruktioner i mindre bitar eller att hitta material som eleven kan lyssna eller titta på istället för att t.ex. använda en lärobok. Kanske behöver eleven en personlig avstämningstid med läraren för att kunna få individuellt stöd.

Om eleven har en resursperson (elevassistent) kan denne fortsätta jobba med eleven även under stängning via telefon eller google meet. Säkerställ att resurspersonen har tillgång till alla digital program och läroböcker som eleven har tillgång till för att kunna hjälpa eleven på distans. Gör en plan över vem som kan stötta eleven om resurspersonen blir sjuk.

Prata med vårdnadshavare och berätta hur en preliminär handlingsplan ser ut. Elever med vårdnadshavare som arbetar hemifrån har troligen större möjlighet att skapa studierutiner. Prata om vilka svårigheter vh tror att eleven kommer att stöta på vid en stängning.

Gör en handlingsplan för hur elevens studier kan fortsätta vid en skolstängning. Dela med elev och vh och med berörda lärare. Informera om att planen kan ändras under arbetets gång.

Under skolstängning - upprätthåll och revidera planen

Den utsedda kontaktpersonen har kontakt med eleven för att ge det stöd som eleven behöver. Dokumentera samtalen.

Stäm av med lärarna en gång i veckan för att se att eleven följer planeringen för kursen. Diskutera med lärarna om något behöver anpassas ytterligare efter elevens behov.

Om eleven har en resursperson (elevassistent) så stäm av med denna minst en gång i veckan för att se hur det går med elevens studier.

Håll handlingsplanen uppdaterad och meddela eventuella justeringar med elev, vh och berörda lärare.

Efter skolstängning - sätt in rätt stöd snabbt för att stötta återgång till skolan

Ta ett möte med elev och vh när skolan åter öppnar. Innan mötet är det bra att ha en bild från samtliga lärare om hur det gått i samtliga kurser under stängning.

Utvärdera elevens tidigare åtgärdsprogram. Kan de gamla åtgärderna fungera eller behöver skolan sätta in andra åtgärder för att eleven ska klara målen? Upprätta ett aktuellt åtgärdsprogram och följ ordinarie rutiner för detta.

Ha tät kontakt med eleven för att säkerställa att åtgärderna fungerar som det är tänkt.

För elever som också har haft problematisk frånvaro är det extra viktigt att hålla koll på närvaron och tidigt fånga upp eventuell frånvaro.

På organisationsnivå

Utvärdera hur arbetet med elever i behov särskilt stöd har gått under stängningen. Dokumentera för att kunna göra lämpliga revideringar i arbetet om liknande situation skulle uppstå igen.